Инертни материали - производство

ХСС Груп разполага с четри кариери за инертни материали, оборудвани с модерни технологии за добиването на:

    • Трошен камък 0/40 мм
    • Трошен камък 0/63 мм
    • Трошен камък 0/90 мм
    • Трошена отсявка 0/4 мм

 

Кариерите се намират в района на Плевен, Севлиево, Велико Търново.

Приоритет на компанията са опазване околната среда и здравето и безопасността на работещите, както и повишаване квалификацията и компетентността на персонала. Инвестициите на ХСС Груп са свързани с обновяване на машини и съоръжения и прилагане на нови технологии с цел подобряване условията на труд и безопасност при работа.